Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt

Versie: 4 januari 2021

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes
Artikel 6 – Vergoeding, prijzen, tarieven
Artikel 7 – Inschakeling derden
Artikel 8 – Verplichtingen van de wederpartij
Artikel 9 – Levering, (op)leveringstermijnen
Artikel 10 – Voortgang, uitvoering overeenkomst
Artikel 11 – Meer- en minderwerk
Artikel 12 – Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
Artikel 13 – Klachten
Artikel 14 – Garanties
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Betaling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Artikel 19 – Overmacht
Artikel 20 – Annulering, opschorting
Artikel 21 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: MtSystems de ondernemer van deze algemene voorwaarden.
 • Wederpartij: Opdrachtgever c.q. de koper.
 • Consument: Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Schriftelijk: Per brief, per e-mail, per fax of enige ander wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk worden gesteld.
 • Zaken: De door de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en/of benodigde materialen en in dit kader aan de wederpartij te leveren materialen, zoals dakbedekkingen en lichtkoepels e.d.
 • Bescheiden: Door de ondernemer te vervaardigen c.q. door de wederpartij te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten e.d. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgesteld, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MtSystems ;

Vestigingsadres: (geen bezoekadres)
Anemoonlaan 34-A
4941XL Raamsdonksveer

Email: info@mtsystems.nl
KVK: 18083118
BTW: NL0017.89.775.B15

Artikel 3 – Toepaselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en eventueel de levering van de daarbij behorende zaken van de ondernemer.
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voorgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 4. Indien de ondernemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De ondernemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de ondernemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de ondernemer een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de ondernemer eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. De ondernemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de ondernemer zonder tegenwerping van de wederpartij met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de ondernemer eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van de ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de ondernemer het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de ondernemer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De ondernemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 6 – Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de ondernemer zijn werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.
 2. De ondernemer is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal de ondernemer zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van de ondernemer.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is de ondernemer gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 6. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is in de aanbieding, offerte en/of vergoeding voor het uitvoeren van werkzaamheden niet inbegrepen:
  • het verrichten van herstelwerkzaamheden of andere werkzaamheden van bouwkundige aard aan de bestaande constructie van het dak;
  • het verwijderen en/of afvoeren van asbesthoudende producten;
  • het verwijderen of bestrijden van ongedierte dat zich in de dakconstructie bevindt.
 8. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de ondernemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de ondernemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door de ondernemer ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is de ondernemer gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7 – Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de ondernemer.

Artikel 8 – Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  • Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig op de door de ondernemer gewenste wijze aan de ondernemer ter beschikking stelt;
  • Hij voor zover hij hiervan op de hoogte is de ondernemer in ieder geval informeert over de aanwezigheid van asbest in het pand c.q. het deel van het pand waaraan de werkzaamheden dienen plaats te vinden;
  • Eventuele door de wederpartij aan de ondernemer verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  • De ondernemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  • De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de ondernemer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  • De werklocatie in zodanige staat is dat de ondernemer ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
  • De ondernemer tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de benodigde zaken en hulpmiddelen;
  • De ondernemer tijdig kan beschikken over eventuele door de wederpartij ter beschikking te stellen steigers, randbeveiliging e.d.;
  • De ondernemer voor het verticale transport van zaken en gereedschappen e.d. kosteloos gebruik kan maken van de reeds op de werklocatie aanwezige bouwkraan, lieren, (bouw)liften met bediening e.d.;
  • De ondernemer op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
  • Op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
  • Er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, apparatuur e.d. van de ondernemer opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
  • Op de werklocatie de door de ondernemer en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen juist en volledig zijn en vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens.
 3. De ondernemer zal de door de wederpartij verstrekte gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, apparatuur e.d. die de ondernemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 5. De wederpartij staat de ondernemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de ondernemer nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de ondernemer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 9 – Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de ondernemer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De ondernemer is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Verzending c.q. transport van de te leveren zaken geschiedt voor risico van de ondernemer, maar voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft te leveren, is de ondernemer gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij de ondernemer binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren.
 6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de ondernemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

Artikel 10 – Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De ondernemer heeft recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. de ondernemer niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden en/of goedkeuringen van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. de ondernemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. De ondernemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is de ondernemer gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 4. De ondernemer is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De ondernemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.
 5. De ondernemer is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. De ondernemer dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de ondernemer en hij hiermee bekend is of kan zijn.
 6. De ondernemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de ondernemer met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De ondernemer zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de ondernemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 11 – Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de ondernemer en de wederpartij overeengekomen te worden. De ondernemer is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de ondernemer zonder tegenwerping van de wederpartij met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  1. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12 – Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. De ondernemer is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is.
 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij de ondernemer of zoveel eerder als de wederpartij dit resultaat voor zover mogelijk voor deze dag al in gebruik heeft genomen.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De ondernemer is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk c.q. resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 13 – Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, hoeveelheden, kleuren e.d. te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de ondernemer te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het werk schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de ondernemer is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. De te leveren zaken worden in de bij de ondernemer voorradige c.q. in de bij de fabrikant en/of toeleverancier voorradige (groothandels)verpakkingen c.q. minimale hoeveelheden geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de ondernemer. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij dient de ondernemer in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de ondernemer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de ondernemer te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen, geringe onderlinge kleurafwijkingen en/of geringe afwijkingen in materiaalsamenstellingen.
 12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt.

Artikel 14 – Garanties

 1. De ondernemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De ondernemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de ondernemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van deze zaken. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De ondernemer zal de wederpartij hierover informeren.
 4. De ondernemer garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal de ondernemer kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de ondernemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de ondernemer gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de ondernemer slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de ondernemer aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de ondernemer te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de ondernemer niet uitkeert of de schade niet onder een door de ondernemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de ondernemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij dient de ondernemer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien de ondernemer zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden is de ondernemer slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is de ondernemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of materialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is c.q. zijn bijvoorbeeld als gevolg van aanwezige asbest dan is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen.
 11. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de ondernemer op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of onvoldoende onderhoud van de geleverde zaken c.q. het dak dan wel door gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde zaken c.q. de bestemming van het dak of in strijd met de door of namens de ondernemer verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de ondernemer verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden, goedkeuringen en/of materialen;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  • door gebreken in de onderliggende (dak)constructie;
  • doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van
  • de ondernemer;
  • door noodreparaties van de ondernemer.
 12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 11 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de ondernemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de ondernemer of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de ondernemer de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16 – Betaling

 1. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan de ondernemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de ondernemer betaling alsnog uitblijft, is de ondernemer bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de ondernemer gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de ondernemer gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 9. Voornoemd opschortingrecht heeft de ondernemer eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door de ondernemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  1. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van de ondernemer te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de ondernemer. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  2. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De ondernemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 4. De wederpartij is verplicht de ondernemer direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de ondernemer te bewaren.
 6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de ondernemer op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de ondernemer en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de ondernemer, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de ondernemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de ondernemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de ondernemer.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de ondernemer en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de ondernemer tot aan dat moment na te komen.

Artikel 20 – Annulering, opschorting

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de ondernemer een door de ondernemer nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de ondernemer gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De ondernemer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de ondernemer in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de ondernemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. De ondernemer is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is de ondernemer gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. De ondernemer is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de ondernemer te vergoeden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de ondernemer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de ondernemer is gevestigd, zij het dat de ondernemer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de ondernemer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de ondernemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is de ondernemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of naar zijn keuze de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

MtSystems

Anemoonlaan 34-A
4941 XL Raamsdonksveer
KVK: 18083118
BTW: NL0017.89.775.B15

Onze Diensten

Bitumen daken
Isoleren van daken
Plaatsen van lichtkoepels/lichtstraat
Dakinspectie en overige werkzaamheden

Algemene voorwaarden particulier
Algemene voorwaarden zakelijk
Privacyverklaring

Dakdekker bitumen

MtSystems Dakwerken is o.a. werkzaam in de volgende plaatsen: Breda, Oosterhout, Terheijden, Teteringen, Made, Drimmelen, Hank, Waspik, Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk.

© Copyright 2006-2021 MtSystems